Zawieranie międzynarodowych umów handlowych

Podstawową formą zawarcia międzynarodowej umowy sprzedaży jest złożenie oferty przez jedną ze stron i przyjęcie jej przez drugą. Propozycja zawarcia umowy skierowana do jednej lub wielu określonych osób stanowi ofertę. Musi być wówczas wystarczająco precyzyjna i wskazywać, że oferent umowy, w razie jej przyjęcia, ma zamiar być nią związany. Propozycja jest wystarczająco precyzyjna, jeżeli wskazuje towary oraz w sposób wyraźny lub dorozumiany określa lub pozwala ustalić ich ilość i cenę. Oferta staje się skuteczna z chwilą dotarcia do adresata.

Podmiot składający ofertę, który po złożeniu oferty rozmyśli się – może się z niej wycofać, o ile oświadczenie o wycofaniu dotrze do drugiej strony przed lub razem z ofertą. Może ją także odwołać , o ile oświadczenie o odwołaniu dotrze do drugiej strony zanim złoży ona oświadczenie o przyjęciu oferty. Oświadczenie lub inne postępowanie adresata, wyrażające jego zgodę na ofertę, stanowi jej przyjęcie. Milczenie lub brak działania same w sobie nie stanowią przyjęcia oferty.

Warto podkreślić fakt, że odpowiedź na ofertę zmierzająca do jej przyjęcia, lecz zawierająca dodatkowe lub odmienne warunki (które nie zmieniają w zasadniczy sposób warunków oferty), stanowi jej przyjęcie i prowadzi do zawarcia umowy na warunkach zmodyfikowanych w treści odpowiedzi na ofertę. Jeżeli składający ofertę nie zgadza się z modyfikacjami – powinien im się niezwłocznie sprzeciwić wysyłając do drugiej strony stosowne oświadczenie.

Co do zasady przyjmuje się, że umowa dla jej ważności nie musi być zawarta w formie pisemnej. Jednakże mając na uwadze przejrzystość i pewność praw i obowiązków obu stron zaleca się, aby
umowa była sporządzona na piśmie. Konwencja dopuszcza jednocześnie telegram i telex jako sposoby zawarcia umowy w formie pisemnej. Wobec postępu technologicznego wydaje się, że również przesłanie stanowisk stron w drodze korespondencji elektronicznej jest wystarczające do uznania, że doszło do zawarcia umowy w formie pisemnej, mimo, że nie jest to wprost wyrażone w Konwencji.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na blogu prawniczym, którego autorem jest Adwokat Andrzej Żurawski. Na blogu poruszane są kwestie dotyczące m. in. handlu zagranicznego, transgranicznych sporów sądowych, windykacji międzynarodowej – www.handelzagranica.pl