.
0

Zabezpieczenia zapłaty w międzynarodowych transakcjach handlowych

Gwarancją bezpieczeństwa i płynności finansowej prowadzonej działalności gospodarczej oprócz innowacyjności i przedsiębiorczości, jest umiejętność przewidywania i zabezpieczania przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zawieranych z kontrahentami umów. Prowadzenie działalności w obrocie zagranicznym cechuje szczególne ryzyko transakcyjne, które poprzez niewłaściwe zabezpieczenie zawieranych umów może stanowić istotną barierę w rozwoju przedsiębiorstwa.

.
0

Modelowe klauzule arbitrażowe

Zastosowanie klauzul arbitrażowych rekomendowanych przez daną instytucję arbitrażową zapewnia przedsiębiorcom przede wszystkim skuteczny wybór danej instytucji mającej rozstrzygnąć spór, Nadto strony przedmiotowej umowy zyskują pewność, iż  postępowanie arbitrażowe prowadzone będzie w oparciu o ugruntowane zasady arbitrażu międzynarodowego, a wydane orzeczenie na mocy konwencji nowojorskiej z dnia 10 czerwca 1958 r. zostanie uznane oraz będzie wykonalne…