Zawieranie międzynarodowych umów handlowych

Podstawową formą zawarcia międzynarodowej umowy sprzedaży jest złożenie oferty przez jedną ze stron i przyjęcie jej przez drugą. Propozycja zawarcia umowy skierowana do jednej lub wielu określonych osób stanowi ofertę. Musi być wówczas wystarczająco precyzyjna i wskazywać, że oferent umowy, w razie jej przyjęcia, ma zamiar być nią związany. Propozycja jest wystarczająco precyzyjna, jeżeli wskazuje towary oraz w sposób wyraźny lub dorozumiany określa lub pozwala ustalić ich ilość i cenę. Oferta staje się skuteczna z chwilą dotarcia do adresata.

Podmiot składający ofertę, który po złożeniu oferty rozmyśli się – może się z niej wycofać, o ile oświadczenie o wycofaniu dotrze do drugiej strony przed lub razem z ofertą. Może ją także odwołać , o ile oświadczenie o odwołaniu dotrze do drugiej strony zanim złoży ona oświadczenie o przyjęciu oferty. Oświadczenie lub inne postępowanie adresata, wyrażające jego zgodę na ofertę, stanowi jej przyjęcie. Milczenie lub brak działania same w sobie nie stanowią przyjęcia oferty.

Warto podkreślić fakt, że odpowiedź na ofertę zmierzająca do jej przyjęcia, lecz zawierająca dodatkowe lub odmienne warunki (które nie zmieniają w zasadniczy sposób warunków oferty), stanowi jej przyjęcie i prowadzi do zawarcia umowy na warunkach zmodyfikowanych w treści odpowiedzi na ofertę. Jeżeli składający ofertę nie zgadza się z modyfikacjami – powinien im się niezwłocznie sprzeciwić wysyłając do drugiej strony stosowne oświadczenie.

Co do zasady przyjmuje się, że umowa dla jej ważności nie musi być zawarta w formie pisemnej. Jednakże mając na uwadze przejrzystość i pewność praw i obowiązków obu stron zaleca się, aby
umowa była sporządzona na piśmie. Konwencja dopuszcza jednocześnie telegram i telex jako sposoby zawarcia umowy w formie pisemnej. Wobec postępu technologicznego wydaje się, że również przesłanie stanowisk stron w drodze korespondencji elektronicznej jest wystarczające do uznania, że doszło do zawarcia umowy w formie pisemnej, mimo, że nie jest to wprost wyrażone w Konwencji.